Logo

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Karolina Marszałek

Kontakt

+48 690 050 462
biuro@kancelariamarszalek.pl

Prelekcja na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko w procedurach prawnych”

Prelekcja na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dziecko w procedurach prawnych”

W dniu 29 listopada 2021 roku miałam przyjemność wygłosić prelekcję na temat „Obligatoryjnych rozstrzygnięć sądów dotyczących dzieci w sprawach o rozwód” na III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w procedurach prawnych” organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW w Warszawie.

W uzasadnieniu uchwały z 21 października 2005 roku w sprawie o sygn. akt: III CZP 75/05 Sąd Najwyższy podkreślił, że: „Zasadniczym założeniem modelu procesu rozwodowego, (…) jest koncentracja w sądzie rozwodowym całokształtu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem rodziny znajdującej się w sytuacji kryzysowej, czego efektem było wniesienie pozwu o rozwód (separację) oraz unormowanie całokształtu spraw rodziny w wyroku rozwiązującym małżeństwo (orzekającym separację). Wyrazem tej koncentracji są m.in. art. 58 k.r.o. oraz art. 444, 445, 4451 i 4452 k.p.c., a także przepisy o udzieleniu zabezpieczenia – art. 730 i n. k.p.c. (…) nie budzi wątpliwości, że w trakcie sprawy o rozwód lub o separację sąd rozpatrujący te sprawy przejmuje funkcje sądu opiekuńczego w zakresie władzy rodzicielskiej. Należy więc uznać, że przejmuje on także kognicję dotyczącą praw nieobjętych władzą rodzicielską, które pozostają z nią w ścisłym związku”

W sprawach o rozwód nie chodzi tylko i wyłącznie o rozwiązanie małżeństwa, lecz o rozstrzygnięcie o całości spraw rodziny. Małżonkowie, którzy decydują się na rozwód często nie mają świadomości o jak wielu kwestiach będzie decydował sąd w wyroku rozwodowym.

Sąd w wyroku rozwodowym z urzędu orzeka:

  • czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej: KRO),
  • o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków (art. 58 § 1 i 1a KRO),
  • o kontaktach rodziców z dzieckiem (art. 58 § 1 KRO),
  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (art. 58 § 1 KRO),
  • o sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania po rozwodzie (art. 58 § 2 zd. 1 KRO).

Na wniosek strony sąd w wyroku rozwodowym może:

  • nakazać eksmisję (art. 58 § 2 zd. 2 KRO),
  • dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. (art. 58 § 3 KRO),
  • orzec o obowiązku dostarczania jednemu z rozwiedzionych małżonków przez drugiego rozwiedzionego małżonka środków utrzymania (art. 60 KRO i art. 444 KPC).

Pozdrawiam serdecznie,

adwokat Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek (d. Hildebrand) pochodzi z rodziny o wieloletnich tradycjach prawniczych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i obroniła pracę magisterską pod tytułem „Postępowanie odrębne w sprawach o rozwód". Od 2013 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W trakcie studiów i aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach adwokackich oraz udzielała porad prawnych jako wolontariuszka. Po zdanym egzaminie adwokackim rozpoczęła praktykę prawniczą w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej. Prywatnie jest kochającą mamą i żoną, uwielbia spędzać czas z rodziną i podróżować.

Karolina Marszałek